Vedtægter for Datastuen Søndergården

Vedtægter for Brædstrup Pensionistforenings Datastue på Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup, Søndergade 41, 8740 Brædstrup.
9. december 2019

§1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Brædstrup Pensionistforenings Datastue Søndergården. I daglig tale Datastuen Søndergården.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

§2. Formål. Foreningens formål er at vejlede og rådgive seniorer (60+), pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Horsens Kommune i at bruge computer og It.

§3. Medlemskredsen. Medlemmer er vejledere i datastuen og en repræsentant fra Brædstrup Pensionistforening og en repræsentant fra Aktivitetsområdet Sundhedscenter Søndergården, Brædstrup.
Medlemmerne hæfter ikke for et eventuelt driftsunderskud, for kursisternes brug af datastuens eller egne computere og for eventuelle fejl i forbindelse med den givne vejledning og rådgivning.

§4. Medlemskab af organisationer. Foreningen er medlem af Danske Seniorer. Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og regler.

§5. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år efter sæsonafslutning i december og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag i Datastuen eller ved skriftlig indkaldelse via e-mail. På generalforsamlingen udpeges en referent. Referatet underskrives af dirigent og sekretær.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges af medlemskredsen 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og skiftevis afgår 1 og 2 ad gangen. Herudover repræsenteres Brædstrup Pensionistforening med 1 bestyrelsesmedlem og Aktivitetscenter Søndergården ligeledes med 1 bestyrelsesmedlem. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Vedtægtsændringer skal godkendes med 3/4 flertal på en generalforsamling.

§6. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag, indkomne meddelelser m.v.
6. Fastsættelse af kursus afgift for den kommende sæson
7. Valg til bestyrelsen. Antal: 1 eller 2 samt 2 suppleanter
8. Eventuelt

Under punktet >> Eventuelt << kan intet vedtages.
Revisor og revisor suppleant udpeges af Brædstrup Pensionistforening.
Forslag som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

§7. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og motiverer det ved en skriftlig dagsorden, som de ønsker behandlet.
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes holdt. Forslag må ikke indeholde emner der er i strid med foreningens formålsparagraf.
Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling jævnfør §5.

§8 Tegningsret. Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær medunderskriver formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

§9. Bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen leder foreningen og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og evt. en sekretær. Bestyrelsen sørger for at der foreligger referat af beslutninger. Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.

§10. Kassererens og revisors forpligtelser. Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftlig regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen og revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede.
På nær en nødvendig driftskapital skal foreningens formue være indsat i et pengeinstitut.

§11. Opløsning. Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

Vedtægter ovenfor er godkendt på stiftende generalforsamling på Aktivitetscenteret på Søndergåden den 12.05.2014.
Tillæg:
På generalforsamling den 9. december 2019 er godkendt at antal suppleanter ændres fra en til to, jf. §5, og at disse vælges for et år ad gangen jf. §7.