Gode hjemmesider til din hverdag

Du kommer let ind på en side ved at klikke på hjemmesideadressen der står med blå fremhævet skrift. Du kan også skrive adressen i Google og herefter åbne siden via en af de foreslåede søgemuligheder..

Lokale forhold
borger.dk – praktisk information, kontakt til det offentlige, digital postkasse m.v.
braedstrup.dk – om Brædstrup, byen, aktiviteter, foreninger m.v.
horsensbibliotek.dk – om kommunens biblioteker, herunder Brædstrup bib.
nyhedskiosken.dk/publikationer/ – læs Brædstrup Avis og andre lokalaviser
MitID.dk – hjælpevejledninger/-videoer samt login til egne bruger oplysninger

Sundhedsforhold
braedstruplaegehus.dk – Brædstrup Lægehus, tidsbestilling, læger, recepter m.v.
implantatcenter.dk – tandlægehuset i Brædstrup
sundhed.dk – sundhedsforhold, din egen sundhedsportal m.v.
medicin.dk – info om medicin, sygdommen, vaccinationer m.v.
webapoteket.dk – se dine recepter, hvad du har tilbage af medicin, priser m.v.
apoteket.dk – læs om medicin, tilskudsregler m.v.
web-patient.dk – udfør helbredsmålinger hjemmefra og fremsend dem digitalt

Information og underholdning
dr.dk – nyheder, information, TV-guide med live-tv, underholdning m.v.
youtube.com – film og musik for børn og voksne, videoer, vejledninger m.m.
dmi.dkvejr.tv2.dkyr.no – 3 gode vejrprogrammer, med søgemuligheder

– denne side udbygges løbende

Vedtægter for Brædstrup Pensionistforenings Datastue

Vedtægter for Brædstrup Pensionistforenings Datastue på Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup, Søndergade 41, 8740 Brædstrup.
Opdateret 11.december 2023

§1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Brædstrup Pensionistforenings Datastue. I daglig tale Datastuen Brædstrup.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

§2. Formål. Foreningens formål er at vejlede alle efterlønsmodtagere samt pensionister, uanset alder, bosiddende i Horsens Kommune i brugen af computer og It.

§3. Medlemskredsen. Medlemmer er vejledere i Datastuen, en repræsentant fra Brædstrup Pensionistforening og en repræsentant fra Aktivitetscenter Brædstrup.
Alle medlemmer samt valgte bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem jf. § 3, har stemmeret på generalforsamlinger o.l.
Medlemmerne hæfter ikke for et eventuelt driftsunderskud, for kursisternes brug af datastuens eller egne computere og for eventuelle fejl i forbindelse med den givne vejledning.

§4. Medlemskab af organisationer. Foreningen er medlem af Danske Seniorer. Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og regler.

§5. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år efter sæsonafslutning i december og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag i Datastuen eller ved skriftlig indkaldelse via e-mail.
På generalforsamlingen udpeges en referent. Referatet underskrives af dirigent og referent.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges for 2 år af medlemskredsen 3 bestyrelsesmedlemmer. De vælges med 1 medlem i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
Herudover repræsenteres Brædstrup Pensionistforening med 1 bestyrelsesmedlem og Aktivitetscenter Brædstrup ligeledes med 1 bestyrelsesmedlem.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Alle i bestyrelsen har stemme- og taleret.
Vedtægtsændringer skal godkendes med 3/4 flertal på en generalforsamling.

§6. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag, indkomne meddelelser m.v.
6. Fastsættelse af kursus afgift for den kommende sæson
7. Valg til bestyrelsen. Antal: 1 eller 2 samt 2 suppleanter
8. Eventuelt

Under punkt 8 ”Eventuelt ” kan intet vedtages.
Revisor og revisor suppleant udpeges af Brædstrup Pensionistforening.
Forslag som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

§7. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og motiverer det ved en skriftlig dagsorden, som de ønsker behandlet.
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes holdt. Forslag må ikke indeholde emner der er i strid med foreningens formålsparagraf.
Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling jævnfør §5.

§8 Tegningsret. Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær medunderskriver to bestyrelsesmedlemmer.

§9. Bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen leder foreningen og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og evt. en sekretær.
Bestyrelsen sørger for at der foreligger referat fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.
De valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med samme beføjelser som den øvrige bestyrelse.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10. Kassererens og revisors forpligtelser. Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabsåret er 01.12 – 30.11 og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen og revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede.
På nær en nødvendig driftskapital skal foreningens formue være indsat i et pengeinstitut.

§11. Opløsning. Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

Vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling i Brædstrup Pensionistforenings Datastue den 12. maj 2014 med efterfølgende ændringer hhv. d. 9. december 2019 og d. 11. december 2023 på Aktivitetscenter Brædstrup